top of page

Covid-19 : het kapitalisme zijn tijd gehad heeft / le capitalisme a fait son temps

Dernière mise à jour : 5 janv. 2021

[NL] er iets is dat de huidige COVID-19-pandemie aantoont is dat het kapitalisme zijn tijd gehad heeft...


In het artikel “Crisis in de auto- en bandensector” in de Krant van de PCB-CPB no 1, september 2020, schreven we dat we hoorden dat de bandenfabriek van Bridgestone Béthune (Noord-Frankrijk) in de loop van 2021 zou sluiten. De situatie in Béthune deed ons denken aan de situatie bij Mecamold in de zone Hauts-Sarts. Deze wereldwijd toonaangevende fabriek in Herstal produceerde bijna 1.200 matrijzen per jaar totdat het in 2004 werd overgenomen door Bridgestone, die zo de keten controleerde, van het gieten tot de bandenproductie. De automobielsector, een van de belangrijkste afzetmarkten, verkeert echter in een overcapaciteitscrisis. Mecamold, dat slechts aan één afnemer leverde, produceerde steeds minder om een ​​paar honderd matrijzen per jaar te bereiken tot 2018, toen Bridgestone besloot om de Luikse fabriek voor 1 euro te verkopen aan een financieel bedrijf Keravalon in een duistere overeenkomst over het behoud van de bestellingen, met herstructurering en ontslagen.

Eind augustus kondigde het Duitse monopolie Continental het ontslag aan van 140 werknemers op zijn site in Mechelen, ofwel een derde van het personeelsbestand. Hier was de vraag niet de veroudering van de productie-eenheden, aangezien de fabriek in 2015 en 2018 onderscheidingen had ontvangen voor zijn moderniteit. Secretaris van de Christenvakbond Peggy Schuermans stelde terecht dat het hier gaat om winstmaximalisatie. We worden inderdaad geconfronteerd met een kapitalistische crisis van overproductie en met de reactie van de kapitalisten op de neerwaartse trend van de winstvoet: ontslagen en herstructurering.

De herstructurering is wereldwijd bij Continental: 30.000 banen zullen worden geschrapt, waaronder 13.000 in Duitsland.


Overcapaciteit in de EIND-productie (bv “Auto-assemblage”) veroorzaakt overcapaciteit in de TUSSEN-productie (bv “Banden’) … en in een “prijsdaling” bij de GRONDSTOFFEn-winning (bv “olie”), hoewel “speculatie” dit soms maskeert

De COVID-19-pandemie versterkt en versneld de bestaande overcapaciteits-crisis. Ook en vooral in de automobiel-sector, waar regelmatig een harde concurretntie-strijd zorgt voor een ronde van sluitingen van bedrijven/bedrijfseenheden, afdanking van werkers, waarbij toeleveranciers(van tusssenproducten zoals Banden) en onderaannemingen mee gesleurd worden. Het vergroot ook de overcapaciteit in de grondstoffen-monopolies die daarom ook een concurrentiestrijd scherp op de snede uitvechten.

In feite zorgde de lockdowns overal ivm de coronavirus-pamdemie voor een dubbel probleem voor de kapitalisten, waarmee het chaotisch karakter vande kapitalistische productiewijze nog maar eens wordt benadrukt.

Je hebt de “gewone” overcapaciteits effecten: die zorgt voor een vernietiging van capaciteit bij de “verliezers” in de door overcapaciteit verscherpte concurrentiestrijd.

Maar aan de “winnende” kant konnen ze niet altijd de opengevallen marktaandelen inpalmen omdat ze moesten stillegggen, door de corona-maatregelen, ofwel doordat toeleveranciers “stillagen” door corona-maatregelen, ofwel dat verwachte bestellingen niet doorkwamen omdat omwillle van het effect van de corona-maatregelen, door koopkracht-verlies bij de consumenten-werkers, aankopen werden uitgesteld, distributeurs ook gesloten moesten blijven,…. enz.

Omwille van zeker aan de winnende kant te staan bij de competititeits-strijd, “verwachten” de auto-constructeurs-kapitalisten steun, subsidies van hun respectievelijke burgerlijke staten, Duitsland, maar ook China …. En soms houden “corona-maatregelen” zo’n subsidies of “steunmaatregelen” in “voor de relance of steun aan een competitiviteits- verhoging” van de “eigen” kapitalisten”, zoals ook in België gebeurt.


Het “toyotisme” moest de auto-monopolies voor overproductie beschermen …. maar doet dit niet tegen overcapaciteit

De eindproductie van assemblage van auto’s is al jaren min of meer “aangepast”. Het zogenaamde “toyotisme” (met o.a. het principe “just in time) zorgt ervoor dat er geen auto’s geproduceerd (toch “geassembleerd”) worden die niet “besteld” zijn dus waar men niet zeker van is dat zij verkocht worden. Het “just in time”-systeem houdt ook in dat er geen voorraden van onderdelen, tussenproducten (en dus bv BANDEN) zijn, maar MOETEN worden geleverd door het “leverancies”bedrijf eigenlijk op het moment dat die banden (bijvoorbeeld) worden gemonteerd, op de assemblage-lijn.

De “leveranciers” worden zo ook door het “auto-assemblage-bedrijf” tegen elkaar uitgespeeld, Dit verhoogt natuurlijk de concurrentie tussen de (in ons geval) banden-producenten. (bv Bridgestone tov Continental of Michelin,...)

De enorme productiviteit die zo wordt geëist àls er geleverd moet worden, dus de capciteit die “stand by” moet staan …. draagt bij in de “chaos” als er wéér een moment is van overcapaciteit. De concurrentie zorgt ervoor dat er een deel capaciteit, door het uitblijven van een regelmatige hoeveelheid van bestellingen, niet meer gebruikt wordt en dus permanent in overcapaciteit is….. en dus vernietigd moet worden.

Ook wordt capaciteits-vernietiging (en vernietiging van werkplaatsen) in de “eindproductie” van auto’s een oorzaak van capaciteitsvernietiging (en vernietiging van werkplaatsen) in de bedrijven “stroomopwaarts” van tussenproducten, componenten,….(en hier dus van de BANDEN)Uiteindelijk toont dit alles het de uitzichtloosheid en het gebrek aan voordeel dat de mensheid heeft aan de kapitalistische productiewijze.

De grondstoffen voor de productie van de meeste technologisch “gebruiks-apparaten” worden “gewonnen” in delen van de wereld waar zowel de natuur als de plaatselijke bevolking waarvan “werkers” tewergesteldworden, in sterke mate uitgebuit worden.

Ijzer, koper, olie – als brandstof maar ook als grondstof van alle vormen van kunststoffen - , kobalt. Lythium, goud, …. de ertsen worden in grote mate in Afrika of Zuid-amerika gedolven.

De eindproducten (in dit geval, de auto’s … en zeker de ELECTRISCHE auto’s) kunnen vaak door de mensen en de werkers ter plaatse niet aangeschaft worden…. Van wat zouden ze die moeten KOPEN? Hun inkomen is nauwelijks genoeg om te LEVEN (eten, wonen, kleden, gezondheid ….) De term “working poor” dus “werkende armen” duidt dit zo’n beetje aan. Zo zijn er ook bij de miljoenen mensen die in de VS regelmatig beroep moeten doen op gaarkeukens of voedselbanken, WERKENDE mensen, dus ook zij zijn “working poor”.

De concurrentie tussen de eindproduct-monopolies (van auto-assemblage bv) zorgt voor een concurrentie tussen de monopolies aan die grondstoffen winnen en aanleveren…. En dit maakt ook dat er concurrentie is tussen de monopolies die tussenproducten (Banden bv )leveren.

Door de scherpe uitbuiting in bijvoorbeeld de grondstof-winning (waardoor DIE werkers NIET kunnen “kopen”) kunnen eindproducten, zoals auto’s, “nog” door werkers HIER (in bijvoorbeeld Europa) aangeschaft worden. Maar ook zijn HIER werkers al niet in staat om hun “verouderde’ product te “vervangen” door de AANKOOP van een nieuw product. (bv een electrische auto ter vervanging van een “vervuilende” – en op vele plaatsen “verbannen”- diesel, maar ook niet de nieuwste I-Phone of de nieuwse High Definition SMART-televisie, …..)

De concurrentie doet de uitbuiting verhogen, de productiviteit verhogen om marktaandelen af te pakken van concurrenten.

De verhoging van uitbuiting aan de ene kant, de werkloosheid door sluiting en afbouw aan de andere kant doet ook “de totale mogelijke markt” inkrimpen.( door verdere verarming van de werkers)

Het aandeel van de wereldbevolking die geen deel meer uitmaken van het door aankoop kunnen consumeren van de onder kapitalistische productieverhoudingen geproduceerde waren, vergroot.

Meer en meer wordt het voor werkers duidelijk: de burgerlijke maatschappij gebaseerd op de kapitalistische productiewijze is niet meer in het belang van de meerderheid van de wereldbevolking.


COVID-19 is een teken aan de wand dat de kapitalistische productiewijze niet de belangen dient van de mensheid, zo is dat ook door wat men de “opwarming” noemt

– Bijvoorbeeld: de toenemende schaalvergroting, GEDWONGEN door de kapitalistische concurrentie in bv de veeteelt, VERGROOT de mogelijkheden van “overspringen” van virussen op mensen… en dus van uitbraken van zoiets als COVID-19. Er is een ziekte (Q-koorts) bij de geiten, gehouden op intensieve geitenteelt-bedrijven, die mensen kan besmetten, die dan ook die Q-koorts krijgen, Het gaat hier wel om een bacteriële infectie, waarbij COVID-19 dus een virus is.

Maar COVID-19 zou zelf op een zogenaamde “wet-market” aangeboden dieren “overgesprongen” zijn naar mensen. (in China is het aanbieden van vlees van exotische dieren als vleermuizen, aan gasten, een teken van aanzien en “standing”) Die “wet-markten” zijn maar onstaan NA de herinvoering van kapitalistische productieverhoudingen door Deng Xiaoping in 1978, en ook de bijbehorende “verrijking” en “verburgerlijking” bij degenen die uiteindelijk de kopers zijn van dat vlees van die exotisch dieren.

– De effecten EIGEN aan de kapitalistische productiewijze liggen aan de grondslag van de “opwarming” en de klimaatverandering, de milieu-effecten en effecten voor de natuur en gezondheid bij de winning van grondstoffen bv, en de ENORME verhoging van CO2 in de lucht sinds de industriële ontwikkeling van het kapitalisme.

– Doordat je als koper betaalt voor alle afval afkomstig van de productie, van de verpakking (= AFVAL) en van het eindstadium zèlf van het product (zoals ook de “vervuilende”diesel of de “niet meer compatibele” computer, of in de toekomst de “niet meer aan 5G beantwoorde” smartphone, de buis-monitor of/en de buis-televisie,….) , is het afvalprobleem “niet het probleem” van de kapitalisten.

– De grootste hoeveelheid energie (zo’n 70%) die geproduceerd moet worden, is voor de productie-, de infrastructuur, en alle vormen van “logistiek” die horen bij het kapitalistische productie-systeem. En ook voor de talrijke imperialistische oorlogen.


De uiteindelijke OORZAAK is het PRIVÉ-BEZIT van de productiemiddelen

Dit alles, is maar het gevolg van het privé bezit van de productiemiddelen en alles wat samenhangt met de productie, door een steeds kleiner wordende groep “kapitalisten”, waarbij de uiteindelijke drijfveer is en blijft: de realisatie van de winst doormiddel van de “onbetaalde arbeidsduur”.

Privébezit van de productiemiddelen, concreet: wat de kapitalisten zijn of de kapitalistenklasse is, wordt CONCREET gemaakt door ze te laten samenvallen met de “raad van aandeelhouders” van een bedrijf of monopolie. Het beheer en de organisatie van de productie wordt gedaan door “gedelegeerde bestuurders” of managers. In feite toont dit aan dat zelfs voor de kapitalistische productiewijze ….. de kapitalisten zèlf overbodig zijn, zij strijken hun dividenden op en zijn eigenlijk “parasitair”. Dringend tijd dat ze onteigend worden!

De burgerij: is de klasse die de maatschappij beheert en doet functioneren in functie van het voortbestaan van het kapitalisme. Hun “bestaan” wordt betaald door de meerwaarde afkomstig uit de uitbuting van de werkers. Dus de managers, de regeringsleden, ministers en de kapitalisten zelf vormen het grootste deel van wat wij de burgerij noemen. Het wordt tijd dat zij zèlf productieve arbeid doen zoals de werkers dat al van oorsprong doen, en niet meer teren op de arbeid van de werkers.


Nico Oldenhof


[FR] S'il y a une chose que la pandémie actuelle de COVID-19 montre, c'est que le capitalisme a fait son temps ...


Dans l'article “Crise dans le secteur automobile et des pneus” du Journal du Parti Communiste de Belgique n ° 1, septembre 2020, nous écrivions avoir entendu dire que l'usine de pneumatiques de Bridgestone Béthune (Nord de la France) fermerait dans le courant de 2021. La situation à Béthune nous a rappelé la situation à Mecamold dans la zone des Hauts-Sarts. Cette usine de Herstal, leader mondial, produisait près de 1.200 moules par an jusqu'à son acquisition en 2004 par Bridgestone, qui contrôlait la chaîne du moulage à la production de pneus. Cependant, le secteur automobile, l'un des marchés de vente les plus importants, est en crise de surcapacité. Mecamold, ne fournissant qu'un seul client, produisait de moins en moins pour atteindre quelques centaines de moules par an jusqu'en 2018, lorsque Bridgestone a décidé de vendre l'usine de Liège pour 1 € à une société financière Keravalon dans un accord de conservation nébuleux des commandes, avec restructuration et licenciements.

Fin août, le monopole allemand Continental a annoncé le licenciement de 140 salariés sur son site de Malines, soit un tiers des effectifs. La question ici n'était pas l'obsolescence des unités de production, l'usine ayant été récompensée pour sa modernité en 2015 et 2018. La secrétaire du syndicat chrétien, Peggy Schuermans, a déclaré à juste titre qu'il s'agissait de maximiser le profit. Nous sommes en effet confrontés à une crise capitaliste de surproduction et à la réaction des capitalistes à la tendance à la baisse du taux de profit: licenciements et restructurations.

La restructuration est globale chez Continental: 30 000 emplois seront supprimés, dont 13 000 en Allemagne.


La surcapacité dans la production FINALE (par exemple “Assemblage de voitures”) entraîne une surcapacité dans la production des produits intermédiaires (par exemple, “les Pneus”)… et une «baisse de prix» dans l'extraction de MATIÈRES PREMIÈRES (par exemple, «l'huile»), parfois masquée par la “spéculation”

La pandémie COVID-19 amplifie et accélère la crise de surcapacité existante. Aussi et surtout dans le secteur automobile, où de féroces luttes de concurrence conduisent régulièrement à une série de fermetures d'entreprises/ unités de production, au licenciement de travailleurs, dans lesquels les producteurs-fournisseurs de produits intermédiaires (comme les pneus) et les sous-traitants sont entraînés. Ceci accroît également la surcapacité des monopoles des matières premières, qui luttent donc également avec acharnement contre la concurrence.

En fait, les confinements partout à cause de la pandémie du corona ont créé un double problème pour les capitalistes, soulignant davantage la nature chaotique du mode de production capitaliste.

Vous avez les effets de surcapacité «normaux»: cela provoque la destruction de capacité chez les «perdants» dans cette concurrence intensifiée par la surcapacité.

Mais du côté «gagnant», ils n'ont pas toujours été en mesure de s'emparer des parts de marché des “perdants” en raison de l’arrêt de productions en raison des mesures corona, ou bien parce que les fournisseurs ont été «arrêtés» en raison des mesures corona, ou parce que les commandes attendues ne sont pas arrivées parce qu'à cause des mesures corona, les achats ont été reportés en raison de la perte de pouvoir d'achat chez les consommateurs-travailleurs, les distributeurs ont également dû rester fermés,…. etc.

Pour être sûrs d'être du côté des gagnants dans la lutte de la concurrence, les constructeurs automobile-capitalistes “attendent” un soutien, des subventions de leur état bourgeois respectif, l'Allemagne p.ex., mais aussi la Chine…. et parfois les “mesures corona” incluent de telles subventions ou autres “mesures de soutien” pour “la reprise ou le soutien à une augmentation de la compétitivité” de ses “propres capitalistes”, comme c'est également le cas en Belgique.


Le “toyotisme” était censé protéger les monopoles automobiles de la surproduction…. mais ne le fait pas contre la surcapacité


La production finale d'assemblage automobile est plus ou moins “adaptée” depuis des années. Le soi-disant “toyotisme” (y compris le principe “just in time” (juste à temps) garantit qu'aucune voiture n'est produite (néanmoins “assemblée”) qui n'a pas été “commandée”, donc là où il n'est pas certain qu'elles seront vendues. Le système “juste à temps” signifie également qu'il n'y a pas de stocks de pièces, donc produits intermédiaires (par exemple PNEUS), mais DOIT être fourni par l’entreprise “fournisseur” effectivement au moment où ces pneus (par exemple) sont montés , sur la chaîne de montage/assemblage.

Les “fournisseurs” sont donc également mis en concurrence les uns aux autres par “l’entreprise d'assemblage automobile”, ce qui accroît naturellement la concurrence entre les fabricants des pneus (dans notre cas). (par exemple Bridgestone par rapport à Continental ou par rapport à Michelin, ...etc.)

L'énorme productivité qui est exigée pour l'heure ou l'on doit livrer, donc la capacité qui doit être «en attente»…. contribue au «chaos» lorsqu'il y a une nouvelle période de surcapacité. La concurrence assure que, faute d'une quantité régulière de commandes, certaines capacités ne sont plus utilisées et sont donc en permanence en surcapacité… .. et doivent donc être détruites.

Aussi la destruction de capacité (et destruction des emplois) dans la «production finale» des voitures est une cause de destruction de capacité (et destruction d'ateliers) dans les entreprises «en amont» des produits intermédiaires, des composants, ... (et ici donc des PNEUS)


En fin de compte, tout cela montre le désespoir et le manque d’avantage que l'humanité tire du mode de production capitaliste.

Les matières premières pour la production de la plupart des «appareils utilitaires» technologiques sont «extraites» dans des régions du monde où la nature et la population locale dont les «travailleurs» sont fortement exploitées.

Fer, cuivre, pétrole - comme combustible mais aussi comme matière première pour toutes les formes de plastiques - cobalt. Lithium, or,…. les minerais sont en grande partie extraits en Afrique ou en Amérique du Sud.

Les produits finis (dans ce cas, les voitures… et certainement les voitures ÉLECTRIQUES) ne peuvent souvent pas être achetés par les personnes et les travailleurs sur place…. Avec quoi pourraient-ils l'ACHETER? Leur revenu est à peine suffisant pour VIVRE (nourriture, vie, habillement, santé….) Le terme “working poor” donc “travailleurs pauvres” l'indique très bien en quelque sorte. De même, parmi les millions de personnes qui doivent régulièrement faire appel aux soupes populaires ou aux banques alimentaires aux États-Unis, il y a des travailleurs qui ont de l’emploi, donc eux aussi sont des “travailleurs pauvres”.

La concurrence entre les monopoles du produit final (de l'assemblage automobile, par exemple) crée une concurrence entre les monopoles qui extraient et fournissent les matières premières…. Et cela signifie également qu'il existe une concurrence entre les monopoles qui fournissent des produits intermédiaires (Pneus par exemple).

En raison de la forte exploitation, par exemple, dans ces monopoles de l'extraction de matières premières (à la suite de laquelle LEURS travailleurs ne peuvent PAS “acheter”), les produits finis, tels que les voitures, peuvent “encore” être achetés par les travailleurs ICI (en Europe, par exemple). Mais aussi ICI des travailleurs sont déjà dans l'impossibilité de “remplacer» leur produit “obsolète” par l'ACHAT d'un nouveau produit. (par exemple une voiture électrique pour remplacer un diesel “polluant” - et qui est dans de nombreux endroits déja “interdit” -, mais pas non plus le dernier I-Phone ou la dernière télévision SMART Haute Définition,… ..)

La concurrence augmente l'exploitation, augmente aussi la productivité pour prendre des parts de marché aux concurrents.

L'augmentation de l'exploitation d'une part, le chômage par la fermeture et la réduction des effectifs d'autre part, réduit également “le marché total possible” (par un appauvrissement supplémentaire des travailleurs)

La proportion de la population mondiale qui ne fait plus partie de la capacité de consommer des marchandises produites dans le cadre des rapports capitalistes de production par achat est augmentée.

De plus en plus, cela devient clair pour les travailleurs: la société bourgeoise basée sur le mode de production capitaliste n'est plus dans l'intérêt de la majorité de la population mondiale.


COVID-19 est un signe sur le mur que le mode de production capitaliste ne sert pas les intérêts de l'humanité, c'est aussi à cause de ce qu'on appelle le “réchauffement”.

- Par exemple: l'expansion croissante de l’échelle de la production, FORCÉE par la concurrence capitaliste dans, par exemple, l'élevage, AUGMENTE les possibilités de “propager” des virus aux humains… et donc des épidémies de quelque chose comme le COVID-19. Il existe une maladie (fièvre Q) chez les chèvres, élevées dans des “entreprises” d'élevage intensif de chèvres, qui peut infecter les personnes qui développent alors également la fièvre Q. Il s'agit ici d'une infection bactérienne, ou le COVID-19 est une virus.

Mais le COVID-19 lui-même aurait «sauté» des animaux offerts sur un soi-disant «marché humide» aux humains. (En Chine, offrir de la viande d'animaux exotiques comme les chauves-souris aux invités est un signe de prestige et de standing) Ces «marchés légaux» n'ont été créés qu'APRÈS la réintroduction par Deng Xiaoping des relations de production capitalistes en 1978, et accompagnant “l'enrichissement” et "l'embourgeoisement” chez ceux qui sont finalement les acheteurs de cette viande de ces animaux exotiques.

- Les effets PROPRES au mode de production capitaliste sous-tendent le “réchauffement” et le changement climatique, les effets environnementaux et les effets sur la nature et la santé dans l'extraction des matières premières, par exemple, et l'énorme augmentation du CO2 dans l'air depuis le développement industriel du capitalisme.

- Parce que vous, en tant qu'acheteur, payez pour tous les déchets provenant de la production, des emballages (= DÉCHETS) et de l'étape finale elle-même du produit (comme le diesel “polluant” ou l'ordinateur qui n’est plus “compatible”, ou à l'avenir le smartphone “ne répondant plus à la 5G”, le moniteur à tube ou/et la télévision à tube,….), le problème des déchets n'est “pas le problème” des capitalistes.

- La plus grande quantité d'énergie (environ 70%) à produire est destinée à la production, aux infrastructures et à toutes les formes de “logistique” associées au système de production capitaliste. Et aussi pour les innombrables guerres impérialistes.


La CAUSE ultime est la PROPRIÉTÉ PRIVÉE des moyens de production

Tout cela n'est que le résultat de la propriété privée des moyens de production et de tout ce qui touche à la production, par un groupe de “capitalistes” de plus en plus restreint, dont le motif ultime est et demeure: la réalisation du profit par le “temps de travail non rémunéré”.

La propriété privée des moyens de production, en termes concrets: ce que sont les capitalistes ou la classe capitaliste, est rendue CONCRETE en les faisant coïncider avec le “conseil des actionnaires” d'une entreprise ou d'un monopole. La gestion et l'organisation de la production sont assurées par des “directeurs-généraux” ou des managers. En fait, cela montre que même pour le mode de production capitaliste… .. les capitalistes eux-mêmes sont superflus, ils collectent leurs dividendes et sont en fait “parasitaires”. Il est urgent de les exproprier!

La bourgeoisie: c'est la classe qui gouverne la société et la fait fonctionner en fonction de la survie du capitalisme. Leur “existence” est payée par la plus-value issue de l'exploitation des travailleurs. Ainsi, les dirigeants, les membres du gouvernement, les ministres et les capitalistes eux-mêmes constituent l'essentiel de ce que nous appelons la bourgeoisie. Il est temps pour eux de faire eux-mêmes le travail productif, comme les travailleurs l'ont fait à l'origine, et de ne plus vivre du travail des travailleurs.


Nico Oldenhof

Komentarze


bottom of page